Kontakt:

602258798

 

 

Godziny pracy:

8:00 – 20:00 (poniedziałek – piątek)

 

8:00 – 14:00 (sobota)
    z wyjątkiem lipca i sierpnia

 

 

Zakres usług:

Stomatologia zachowawcza,
Stomatologia dziecięca,
Sedacja (gaz rozweselający),
Endodoncja,
Chirurgia i implantologia,
Protetyka,
Ortodoncja,
Wybielanie zębów,
RTG cyfrowy

 

 

Mapa dojazdu:

Google MapsKlauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem danych osobowych naszych Pacjentów (obecnych i przyszłych, którzy umówili się na pierwszą wizytę) jest „Zębatka” Agata Kalinowska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul Żydowaska 17 lok 10 (dalej jako „Zębatka”)
  2. Administratorem danych osobowych naszych Pacjentów (obecnych i przyszłych, którzy umówili się na pierwszą wizytę) jest „Zębatka” Agata Kalinowska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul Żydowaska 17 lok 10 (dalej jako „Zębatka”)
  3. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez „Zębatka” są Pacjenci.
  4. „Zębatka” gromadzi i przetwarza następujące dane o Pacjentach: imię, nazwisko, nr telefonu, nr PESEL, data urodzenia, adres, adres mail oraz dodatkowo podczas świadczenia usług zdrowotnych gromadzona jest dokumentacja medyczna zawierająca wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do dokumentacji medycznej naszych pacjentów bez potrzeby - dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.
  5. Celem przetwarzania powyższych danych jest: ustalenie tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia oraz weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.); prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.); Kontakt telefoniczny, sms’owy lub mail’owy z Pacjentem aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu wizyty, przypomnieć o wizycie, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.); Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.); Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych pacjentów (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.).
  6. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność danych naszych Pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw Pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług zaopatrujących „Zębatka” w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego); dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających „Zębatka” w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym); osobom upoważnionym przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność danych pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać dane Pacjentów innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz „Zębatka” usługi w zakresie wsparcia informatycznego, audytorom zewnętrznym.
  7. Dane osobowe pacjentów nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
  8. Jako podmiot medyczny mamy obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane Pacjentów są usuwane lub poddawane anonimizacji.
  9. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych pacjentów, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli Pacjent podaje nam swój numer telefonu, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz Pacjent nie otrzyma potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS co może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów wizyty nawet jeśli Pacjent nie miał możliwości stawienia się na nią.
  10. Jako administratorzy danych Pacjenta, zapewniamy prawo dostępu do danych Pacjenta, Pacjent może je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pacjent może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec „Zębatka” sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pacjenta oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli Pacjent chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – powinien skontaktować się z „Zębatka” poprzez kontakt telefoniczny lub odwiedzić placówkę. Informujemy także, że Pacjentom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.